• Mariagerfjord Vognmandsforretning
  Velkommen til
  Mariagerfjord Vognmandsforretning
 • Grus levering i sommerhusområde
  Lidt med plads?
  Vi strækker os gerne ekstra for vores kunder
 • MFV 2020
  Brug for hjælp?
  Vi er blot et opkald væk

Leveringsbetingelser

Marts 2000 

 

Standardvilkår for Mariagerfjord Vognmandsforretning Aps transporter

Mariagerfjord Vognmandsforretnings Aps (I det følgende kaldet transportøren) 

 

 1. Oplysninger og dokumenter: Transportkøber skal forsyne transportøren med alle relevante oplysninger til brug for transportens udførelse, herunder oplysning om godsets art, mængde, bruttovægt, dimensioner, afleverings- og modtagelsessted og tid samt øvrige oplysninger til brug for kørselsplanlægningen. Transportkøber skal endvidere forsyne transportøren med alle nødvendige dokumenter relaterende sig til godset, herunder eventuelle tolddokumenter, veterinærdokumenter o.l. 
   
 2. Transportens udførelse: Transportøren er forpligtet til at lade materiellet betjene af personel, som er tilstrækkelig uddannet til at udføre de aftalte opgaver. Chaufførerne skal have det fornødne kendskab til arbejdstidsregler, sikring af gods, dokumentrutiner ved grænsepassage, geografi og trafikforhold. 
   
 3. Læsning/losning: Transportkøber har ansvaret for, at læsning og losning foregår forsvarligt. Transportørens medvirken til læsning og losning forudsætter udtrykkelig aftale herom. 
   
 4. Fragtbetaling: Den aftalte pris for transportopgavens udførelse indeholder alle de med opdragets udførelse forbundne omkostninger og udgifter. Særlige omkostninger vedrørende godset, så som omkostninger ved udfærdigelse af toldpapirer og varelicenser kan dog opkræves særskilt.  

  Transporter, der kræver særlige kørselstilladelser m.m., og hvor der kun er et begrænset antal tilladelser til rådighed, kan indebære øgede omkostninger i form af forøgede transportafstande, omkørsel o.lign. Transportkøber hæfter for disse omkostninger. 

  Såfremt der er aftalt kilometerpris, betaler transportkøber undervejsomkostninger, herunder blandt andet motorvejsafgifter, vejskatter, færgeudgifter, bro- og tunnelafgifter, telefonomkostninger og fortoldning. Ved afregning efter kørte kilometer, afregnes på grundlag af det antal kilometer, der er nødvendige og rimelige for transportens gennemførelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 
   
 5. Ansvarsbegrænsning: Samtlige transportopgaver såvel internationale som nationale transporter udføres i henhold til CMR-lovens bestemmelser. Herudover finder Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000) anvendelse i det omfang bestemmelserne i CMR-loven ikke er til hinder herfor. Bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2000 begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt, og for forsinkelse til fragtbeløbet. Ansvar som formidler udgør maksimalt SDR 50.000,00 pr. ordre. For lageropgaver gælder i henhold til NSAB 2000 § 27 c, litra 3, en maksimal erstatningsbegrænsning på SDR 500.000,00 for hele vort lager. Særlig opmærksomhed henledes på NSAB § 30, hvori der står, at krav forældes efter 1 år, og at panteret, efter NSAB 2000 § 14, omfatter såvel aktuelle, som tidligere opgaver. Krav på fragt og aftalte tillægsomkostninger skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser i.h.t. NSAB 2000 § 10. Alle vore opgaver udføres i henhold til Almindelige kørselsbestemmelser for vejtransport (AKV 97). 
   
 6. Overdragelse af transportopgaver: Transportøren er berettiget til at anvende undervognmænd til udførelse af transporterne, idet transportøren dog forpligter sig til kun at overdrage transportopgaver til vognmænd, der opfylder samme krav som transportøren med hensyn til forsikringer, tilladelser, certifikater m.v. 
   
 7. Værneting: For alle transportaftaler er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem parterne afgøres ved  transportørens værneting.